ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 256515 กันยายน 256520 ตุลาคม 2565
2เปิดภาคเรียนที่ 21 พฤศจิกายน 2565
3สอบระหว่างภาคเรียนที่ 210 มกราคม 256611 มกราคม 2566
4สอบปลายภาคเรียนที่ 21 มีนาคม 25662 มีนาคม 2566
5รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.41 มีนาคม 256610 มีนาคม 2566
6ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 13 มีนาคม 2566
7สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 213 มีนาคม 256617 มีนาคม 2566
8นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.231 มีนาคม 2566
9ปิดภาคเรียนที่ 21 เมษายน 2566