แผนการรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. กำหนดแผนการรับไว้ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
  2. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต ต.ปากน้ำ, ต.หัวไทร, ต.บางกระเจ็ด) ที่มาสมัครเรียนทุกคน
  3. ถ้าสมัครเกินจำนวน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
  4. ถ้ายังไม่เต็มจึงจะรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ
  5. ไม่มีการสอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • กำหนดแผนการรับไว้ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
  • รับนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม ร้อยละ 80 ของแผนการรับ โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ถ้าต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 จะพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
  • รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับ โดยอาจให้มีการสอบคัดเลือก และพิจารณาจากคะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 และคะแนน O-Net ร้อยละ 20